پُل؛ دانشنامه ای که علم در پیوند با ارکانهای قدرت و سرمایه را به چالش می طلبد و برآمد دانشی است که با ساختن، باشیدن و اندیشیدن برمیخزید. پل ناگزیر در اکنون به پیش می آید و به پس میتازد. در باب متد پُل همین بس که همه چیز ممکن است و بگذار صدها گل بشکفد.

پُل پروژه ای در ارتباط با چترخیابان به مثابه جریانی برعلیه تمدن هیرارشیک، مردسالارانه و طبیعت ستیز است؛ بدین گونه خود را در جناح ستیز بر ضد کاپیتالیسم برای برساخت تمدنی دموکراتیک براساس باور به روش های سوسیالیستی اکولوژیک، مادرتبار و شورایی می یابد.

بر همین اساس طراز دوم ما در متد، خدمت دانش به جامعه یا فی الواقع پدیداری دانش از جوامع هستیم؛ از این منظر جامعه و انسان شناسی را مادر علوم مینامیم.

با WordPress.com یک وب‌گاه رایگان بسازید
شروع کنید
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close